Referat af ekstraordinær generalforsamling i

A/B Golfparken

Den 5. august  2004 kl. 19.00 i Golfcafeen.

 

Dagsorden:

 

Pkt.  1.                  Valg af dirigent

Pkt. 2.                   Udvendig vedligeholdelse.

 

 

 

Ad pkt. 1.              Formanden Folmer Rasmussen bød velkommen til den ekstraordinære generalforsamling, der var begrundet i, at der var indkommet

2 indsigelser mod bestyrelsens ”forslag” til udvendig vedligeholdelse.

                              Bestyrelsen foreslog Kaj Rafn til dirigent, der med applaus blev valgt.

                              Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet, og gav herefter ordet til formanden.

 

Ad pkt. 2.              Formanden refererede fra referatet fra bestyrelsesmødet, hvor ”forslaget” til udvendig vedligeholdelse var udsprunget fra generalforsamlingen.

                              Bestyrelsen har herefter udarbejdet forslag til hvordan vedligeholdelsen kunne foregå.

                              Erling Mose Jensen gennemgik forslag / budget – vist på overhead – hvad det ville koste, såfremt der skulle males af håndværkere eller

vi selv skulle male træværket og vinduerne.

            Dirigenten forespurgte om kommentarer.

            Der var en del debat om beløbsstørrelsen på udgiften til håndværkere – contra vi selv udførte arbejdet.

            Gudrun Larsen forespurgte hvem der skulle male for dem der ikke kunne.

            Poul Pedersen kunne ikke forstå, at bestyrelsen fra generalforsamlingen og til nu finder ud af- at der er noget der skal males,

bestyrelsen burde have udarbejdet et vedligeholdelsesbudget.

            Erling Mose Jensen oplyste, at budgettet er udarbejdet i samarbejde med særdeles kompetente personer fra SparNord´s afdeling for andelsboliger,

og at det ikke er ualmindeligt beboerne selv udførte arbejdet for at holde udgifterne nede.

            Anne Holm var af den opfattelse, at dette var indeholdt i fællesudgifterne.

            Poul Pedersen gjorde indsigelse mod, at bestyrelsen ikke overholdt vedtægterne, da der ikke var lavet en plan for vedligeholdelse.

            Hanne Grønbech kunne ikke forstå, at boligerne skulle males efter 1 år.

            Alfred Smidth nævnte at lærketræ kunne holde i 80 år, og at vi kunne udskyde maling af vinduerne til næste år.

Formanden nævnte at ”projektet” var købt med 1 gang maling, og vi kunne   se at det ville være godt med en gang mere – således dette kunne

blive godt mættet – det ville også blive en hel del pænere at se på.

Erling Mose Jensen nævnte, at vi havde 3 forslag:

1.                  Malet af håndværkere

2.                  Malet af os selv

3.                  Udskydelse til næste år.

 

Torben Weber mente, at vi selv skulle male i år.

Poul Pedersen syntes, at det var dårligt bestyrelsesarbejde – helt igennem, da han hele tiden havde efterlyst et budget og remsede op hvad han

tidligere havde omtalt.

Erik Uggerhøj mente at nu var det nok, og at bestyrelsen skulle  have love til at komme i gang.

Heidi Madsen mente, at vi nu var på et sidespor. Vi gør det selv så vi kan holde et rimeligt budget.

Anne Holm mente, at det var andelsboligforeningen, der afholder udgifter til udvendig vedligeholdelse, hvortil Erik Østergaard sagde at

andelsboligforeningen – er det ikke os?

Alfred Smidth og Erik Uggerhøj nævnte at det selvfølgelig var os selv, og vi kunne spare mange penge ved at gøre arbejdet.

Poul Pedersen nævnte, at han ikke kun vil brokke sig, men kun for at få bestyrelsen til at overholde vedtægterne. Nu får mine ældrer naboer

en ekstra regning for at få deres bolig malet, da de ikke selv er i stand til det.

Per Mathiasen nævnte, at de jo havde fået opført og malet carport.

Alfred Smidth mente, at hvis vi besluttede at male selv, måtte vi i aften have nedsat en hjælpegruppe.

Grethe Pedersen nævnte, at det var for dårligt med det budget.

Birthe Nielsen oplyste, at i den andelsboligforening hendes mor boede, var de noget oppe i alderen, men de havde vedtaget selv at male,

så det var ikke ualmindeligt.  Hun havde stor respekt for at nogle vil hjælpe hinanden, men mente også at bestyrelsen skulle have en chance,

de gør hvad de kan.

Herefter mente Bodil Holm, at forsamlingen skulle takke bestyrelsen for deres arbejde.

Per Zacho forespurgte om der kunne lånes stiger?, det kunne der sagde formanden.

Dirigenten oplyste, at vi nu var klar til afstemning, - forespurgte om nogen ville have skriftlig afstemning, det var der ikke.

Stemmeafgivningen gav følgende resultat:

Forslag 1. Håndværkere maler – 3 stemte for.

Do        2. Vi maler selv – 20 stemte for.

Do       3. Udskydelse 1 år – 10 stemte for og 13 imod.

 

Resultatet blev at vi selv maler træværk og vinduer, og der vil snarest blive udleveret 10 ltr. maling + 1 ltr. olie pr. bolig.

Efterfølgende skrev Erling Mose Jensen en liste med frivillige hjælpere til malearbejdet.

Da der ikke var flere der ønskede ordet, afsluttet dirigenten Kaj Rafn generalforsamlingen, og takkede for en god debat.

 

Herefter var der en god snak om de forskellige mangler ved bebyggelsen, og formanden nævnte, at man ikke skulle skrive under på en

mangelliste, før alle mangler var udført.

Da der var en drøftelse af ”løse fuger” i murværket, lovede Leif Nielsen at ”kaste et blik” på alle boliger..

 

I skrivende stund – efter afholdt møde med entreprenørerne – har Jesbo-Huse accepteret at gennemgå murværket på samtlige boliger i

nær fremtid.

Der var stor tilfredshed med, at vandhanerne var blevet skiftet.

 

Hjørring den 31. august 2004

 

                                                                                               

                        Kaj Rafn - dirigent

                                   

 

 

Bestyrelsen.      Folmer Rasmussen         Per Mathiasen        Erling Mose Jensen

 

           Margit Ringkjøbing                        Leif Nielsen - referent