Referat af ordinær generalforsamling i

A/B Golfparken

Den 14. april 2005 kl. 19.00 i Golfcafeen.

Dagsorden:

Pkt. 1. Valg af dirigent

  1. Bestyrelsens beretning

  2. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og evt. revisionsberetning, samt godkendelse af årsregnskabet og værdiansættelsen.

  3. Forelæggelse af drifts-og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften.

  4. Forslag: Vedtægtsændring – ændring af finansiering - markiser

  5. Valg til bestyrelse (på valg er Margit M. Ringkjøbing, Erling M. Jensen ( begge modtager genvalg, suppl. Heidi Vestnes ( ønsker ikke genvalg)

  6. Eventuel valg af administrator

  7. Valg af revisor

  8. Eventuelt

Ad pkt. 1. Formanden Folmer Rasmussen bød velkommen og foreslog Kaj Rafn til

dirigent. Kaj Rafn blev valgt.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig

indvarslet, samt at der var fremmødt 23 andelshavere.

Ad pkt. 2. Formanden gennemgik bestyrelsen´s beretning – var udsendt til alle andelshavere –

hvorfor den ikke refereres.

Folmer oplyste, at datoen for syn-og skønsagen var fastsat til fredag den 29 april

og bad om, at dem der ikke var hjemme, afleverede en nøgle til Leif Nielsen i nr. 56,

der ville gå med ved gennemgangen af alle huse.

Folmer nævnte også den hullede vej til Golfparken, asfalteringen var taget af kommunens budget, men der ville blive udført en ny ”lapning”.

Elly Nielsen klagede over den brakmark der var uden for deres vinduer. Der flød med alt muligt. Der ville tilgå ejeren Kaj Nielsen en henvendelse.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var flere bemærkninger til beretningen.

Beretningen godkendt med applaus

Ad. Pkt. 3. Kasserer Erling Mose Jensen bød velkommen til foreningens administrator fra

SparNord, Lis Larsen, der ville gennemgå regnskab og budget m.v.

Lis Larsen gennemgik regsnkabet pkt. for pkt.

Erik Uggerhøj ville vide om posterne el og vvs var alm. vedligeholdelse.

Bodil Østergaard forespurgte om indtægten på kr. 4.000,-

Lis Larsen oplyste, at el og vvs var alm. vedligehold, og de kr. 4.000,- var gebyr til foreningen ifm. salg af 2 huse.

Dette beløb dækker det arbejde, der er for bestyrelsen-herunder syn af boligen.

Lis Larsen mindede om, at det var vigtigt at gemme kvitteringer, såfremt der skete tilkøb til en bolig.

Regnskabet blev herefter godkendt med applaus.

Ad pkt. 4. Lis Larsen gennemgik budgettet for 2005, der viste en huslejenedsættelse fra 1/1-05

Erik Uggerhøj forespurgte om posten på kr. 5.000,- til nyanskaffelser.

Lis Larsen oplyste, at beløbet skulle ses i sammenhæng med posten ”vedligeholdelse”, der så sammenlagt giver ”råd” til mere.

Torben Weber nævnte det med ejendomsskatten-pga. Kaj Nielsen betalte første år, men nu er beløbet slået fuldt igennem.

Bodil Holm nævnte, at det var godt med en reserve, da vi ikke kender udfaldet af syn- og skønsagen.

Budgettet blev herefter godkendt.

Ad pkt.5 Erling Mose Jensen orienterede om de udsendte forslag til ændring af vedtægterne. Lis Larsen orienterede om den nye §34 – henlæggelse i en fond.

Dirigenten forespurgte om kommentarer til de udsendte forslag.

Per Zacho ønskede oplyst om denne fond kun var til vedligeholdelse.

Lis Larsen nævnte, at midlerne i denne fond frit kan anvendes- efter beslutning på generalforsamlingen.

Jesper Madsen nævnte, at det jo ville gå ud over vores andelsværdi.

Herefter blev vedtægterne enstemmigt vedtaget.

Erling Mose Jensen oplyste, at der på et senere tidspunkt sker en renskrivning af de gældende vedtægter.

Markiser: Formanden oplæste det indkomne forslag vedr. opsætning af markiser.

Dirigenten nævnte sidste års debat.

Formanden oplyste, at det måske ikke var så lige til med opsætning på karnappen

og ydervæggen.

Vi må finde en løsning, så vi er sikre, da det jo også har noget at gøre med forsik-

ringen, og at vi får et nogenlunde ensartet ”billede” af sådanne markiser.

Erik Østergaard mente, at det var det samme, da vi skulle finde en model til vores

carporte.

Vi må finde ud af om der er stemning / interesse for markiser, således bestyrelsen

kan arbejde videre med emnet.

Efter afstemningen var der 20 for .

Bestyrelsen vil herefter tage kontakt til byggeriets arkitekt /ingeniør.

Finan-

siering: Punktet blev udskudt til senere.

Ad pkt.6. Der var forslag om genvalg.

Margit Mølbak Ringkjøbing og Erling Mose Jensen blev genvalgt med applaus.

Som suppleant blev foreslået Torben Nielsen ( nr. 46 ).

Torben Nielsen blev valgt med applaus.

Ad pkt.7. SparNord v/ Lis Larsen blev foreslået og genvalgt som administrator.

Ad pkt.8. Der var forslag for Kaj Rafn – da tidligere revisor ikke genopstillede.

Kaj Rafn blev valgt med applaus.

Finan-

siering: Kasserer Erling Mose Jensen orienterede om de nye lånemuligheder, og de herrer Peter Nielsen og Carsten Østergaard fra Nykredit gennemgik de nye Cibor 6 lån,

der betød en god besparrelse – iform af større afdrag og mindre ydelse og uændret løbetid.

Der var en god debat om de nye lån.

Herefter var der afstemning om foreningen skulle omlægge / optage de nye lån.

Det blev enstemmigt vedtaget.

Ad pkt. 9. Jim Magill ville på forsamlingens vegne takke bestyrelsen for deres arbejde, der ud-

løste en stor applaus.

Da der ikke var flere der ønskede ordet, afsluttede dirigenten generalforsamlingen,

og takkede for god ro og orden.

Formanden takkede for de pæne ord, og takkede for en god generalforsamling, og

der skulle også lyde en tak til dirigenten, samt til bestyrelsen for et godt samarbejde

Kaj Rafn, dirigent

I bestyrelsen: Folmer Rasmussen Per Mathiansen Erling Mose Jensen

Margit Mølbak Ringkjøbing Leif Nielsen, referent, 10/05/05