Referat af 2. ordinære generalforsamling i

A/B Golfparken

Den 21. april 2004 kl. 18.00 i Golfcafeen.

 

Dagsorden:

Pkt.  1.            Valg af dirigent

2.                       Bestyrelsens beretning

3.                       Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og evt.  revisionsberetning, samt godkendelse af årsregnskabet og værdiansættelsen.

4.                       Forelæggelse af drifts-og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften.

5.                       Forslag

6.                       Valg til bestyrelse (på valg:Folmer Rasmussen, Leif Nielsen,  Per  Mathiasen,                suppl. Poul Pedersen)

7.                       Eventuel valg af administrator

8.                       Valg af revisor

9.                       Eventuelt                   

 

 

Ad pkt. 1.                      Formanden Folmer Rasmussen bød velkommen og foreslog Poul Pedersen til dirigent.

Poul Pedersen blev valgt og takkede for valget.  Poul Pedersen nævnte at han havde

modtaget indkaldelse til en anden generalforsamling, hvor der var medsendt regnskab,

det burde det også have været i denne forening, og der kunne jo også have været et punkt

med evt. nye tiltag, således vi kunne få en mere fyldestgørende indkaldelse.

Dirigenten gennemgik punkterne for dagsordenen og nævnte at Margit Ringkjøbing var

indtrådt i bestyrelsen – i stedet for Kaj Nielsen. Derved skulle vi også vælge en ny suppl.-

da vi var enige om at have to suppleanter.

 Ad pkt. 2.   Formanden gennemgik beretningen, der var skriftlig og uddelt til medlemmerne, hvorfor

                    den ikke refereres her.

                    Magill  nævnte at det var dårligt med oplysningen om antennestik, da han

                    mente at deres var fejlplaceret, og ikke kunne formå elektrikeren til at flytte ”dåsen”

                    uden at  det kostede en mindre formue.

                    Formanden oplyste, at placeringen ikke var Stofa´s ansvar, men elektrikeren og tidligere

                    ejer havde jo åbenbart aftalt  denne placering.

                    Formanden orienterede også om de problemer, der havde været med tlf. og tv stik i de en-

                    kelte huse, og det gjorde det selvfølgelig ikke bedre af, at Stofa var 7 mdr. om at fremsende

                    opkrævningerne.

                    Poul Pedersen nævnte, at han også havde lavet en ”hulens” masse vrøvl over problemet.

                    Torben Weber ville høre om bestyrelsen har overvejet at male vinduerne en gang mere, da

                    han mente at de skulle have to gange.

                    Formanden oplyste, at bestyrelsen ikke har overvejet dette.

                    Niels Andreasen forespurgte om man selv kunne male – hvis foreningen indkøbte maling.

                    Bestyrelsen finder ud af hvordan vi gør det fremover – hvorefter alle medlemmer orienteres

                    gennem bestyrelsesreferatet.

                                            Herefter blev beretningen taget til efterretning.

 

Ad pkt. 3.    Dirigenten beklagede at regnskabet ikke var medsendt indkaldelsen.

                    Kasserer Erling Mose Jensen gennemgik regnskabet. Der var en del debat om byggeregn-

                    skabet samt foreningens overtagelse, da dette var det første regnskab.

                    Byggeregnskabet havde vi for så vidt ikke noget med at gøre, da vi købte en færdig ”pakke”,

                    men bestyrelsen har selvfølgelig fulgt byggemøderne, med indflydelse, og vi kan være stolte

                    af at de budgetterede tal fra starten har holdt meget flot, trods flere krav om ændringer fra

                    vores side. Kaj Nielsen var jo selv i bestyrelsen, hvorved vi havde hånd i hanke med hvad

                    der aftaltes og betaltes.

                    Alfred Schmidt var enige i, at vi har overtaget en færdig ”pakke”.

                    Torben Nielsen nævnte, at vi jo fik nye postkasser, lamper, samt ændringer af vinduer, så

                    vi har fået noget for pengene.

                                            Regnskabet blev herefter godkendt – med krav om udsendelse med

                                            indkaldelsen til næste års generalforsamling.

 

Ad pkt. 4.     Kasserer Erling Mose Jensen gennemgik budgettet – alt udarbejdet af SparNord´s afd.

                    for andelsboliger. Der var en meget lille stigning i boligafgiften.

                    Mona Eriksen mente ikke at foreningen bare kunne trække en større betaling fra hendes

                    budgetkonto – uden hendes viden.

                    Der var en debat om emnet, og bred enighed om, at der fremover – hvis der skulle ske en

                    stigning – ville det blive meddelt i et  bestyrelsesreferat.

                                            Herefter var budgettet godkendt.

 

Ad pkt. 5.    Dirigenten oplyste, at der ikke var indkommet forslag.

 

Ad pkt. 6.    Dirigenten oplyste navnene på de af bestyrelsen, der var på valg, og nævnte at formanden

                    skulle vælges først.

                    Der var forslag om genvalg, og Folmer Rasmussen blev genvalgt som formand med stor

                    applaus.

                    Dirigenten oplyste, at de af de næste tre på valg, skulle de to første  vælges for 2 år, og en

                    for 1 år ( Margit Ringkjøbing – resten af Kaj Nielsen´s valgperiode ).

                    Heidi Pedersen ville vide hvordan man kommer i bestyrelsen.

                    Dirigenten oplyste om opstilling og valg i.h.t. vedtægterne.

 

                    Der var forslag om genvalg af Per Mathiasen, Leif Nielsen og Margit Ringkjøbing.

                    Per Mathiasen og Leif Nielsen blev herefter valgt for 2 år, og Margit Ringkjøbing

                    for 1 år.

                    Alle blev genvalgt med applaus.

                    M.h.t. valg af suppleanter, oplyste Poul Pedersen, at han kun var interesseret i posten som

                    2. suppl. Herefter blev Heidi Pedersen foreslået og valgt som 1. suppl. til bestyrelsen.

 

Ad pkt. 7.    Kasserer Erling Mose Jensen orienterede om SparNord´s afd. for andelsboligforeninger,

                    der var en billig administrator, og bestyrelsen forslog genvalg.

                                            SparNord blev genvalgt som administartor.

 

Ad pkt. 8.    Bestyrelsen foreslog genvalg af revisor Alfred Schmidt, der blev genvalgt med applaus.

 

Ad pkt. 9.    Jim Magill nævnte, at der var problemer med placering af carporte på nr. 20-22-18-16, og

                    ville gerne have en tegning af grunden.

                    Bestyrelsen ville undersøge problemet.

                    Bodil Holm havde det varmt i huset sidste år, og ville høre om der var regler for opstilling

                    af pergola – markiser m.v.

                    Bestyrelsen ville arbejde videre med emnerne.

                    Alfred Schmidt ønskede et mere fyldestgørende bestyrelsesmødereferat.

                    Grethe Pedersen mente, at vi måtte forberede os på noget fælles vedr. udestuer – evt.

                    flagstang på fællesarealet, således vi kunne hejse flaget, når der var en begivenhed i

                    Golfparken.

                    Formanden var betænkelig med en flagstang – hvem skulle stå for flagning m.v.

                    Grethe Pedersen ville gerne være koordinator.

                    Torben Weber kunne ønske sig bænker på fællesarealerne.

                    Heidi Pedersen ønskede oplysninger om hegnshøjde m.v. Formanden nævnte at det havde

                    været omtalt i tidligere bestyrelsesreferat, men at det kunne være naturhegn / træ og i en

                     højde på max. 1,2 m og malet med samme farve som gavlen og redskabsrummet.

                    Poul Pedersen nævnte, at der også kunne nedsættes et aktivitetsudvalg – sportsudvalg

                    m.v. under bestyrelsens vinger. Et sådant udvalg kunne jo også aflaste bestyrelsen.

                    Bestyrelsen ville arbejde videre med ideerne.

                    Poul Pedersen ville høre om det var hans eget hus, eller det var foreningens, idet han hen-

                    viste til Mona Eriksen´s ”slagsmål” med Jesper Thomsen vedr. sidebeklædningen i vore

                    carporte -  var inkluderet eller ikke.

                    Per Mathiasen oplyste, at der ikke har været vist (tegning) med sidebeklædning, men for-

                    manden var af den opfattelse, at denne beklædning var indeholdt.

                    Kaj Rafn mente ikke dette var bestyrelsens problem, men den enkelte ”bygherre”.

                    Bestyrelsen ta´r hånd om sagen.

 

                    Formanden oplyste, at arbejdet efter 1. års gennemgang bliver udført i maj/juni.

                    Der udleveres mangelliste – til underskrift – når manglerne er udført.

 

                     Da der ikke var flere der ønskede ordet, afsluttede dirigenten generalforsamlingen med

                     tak for god ro og orden.

 

                    Herefter var der – på initiativ af Grethe Pedersen og Lis Magill – indbudt til fællesspisning

                    i Golfcafeen -  med meget stor tilslutning fra beboerne.

 

                                                                  Poul Pedersen, dirigent

 

I bestyrelsen:    Folmer Rasmussen               Margit Ringkjøbing                     Erling Mose Jensen

 

                                     Per Mathiasen                                           Leif Nielsen, referent,   19/05/04